Όροι χρήσης.

Η Saratoga Int. Sforza Spa θέτει στην διάθεση των χρηστών μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, πληροφορίες, έγγραφα και προϊόντα, τα οποία υπόκεινται στις συνθήκες που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο (Όροι χρήσης).

Με την είσοδο σε αυτή την ιστοσελίδα και στα περιεχόμενά της, με την αναζήτηση πληροφοριών ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή χρησιμοποίησης του περιεχομένου, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και να τηρήσει όλες τις κανονιστικές διατάξεις των νόμων. Σε περίπτωση μη αποδοχής όλων των παραπάνω συνθηκών, ο χρήστης δεν εξουσιοδοτείται να εισέρχεται και να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση της ιστοσελίδας, που επιφέρει τροποποιήσεις, διανομή, μεταβίβαση και κατέβασμα της ιστοσελίδας (με εξαίρεση τις ενέργειες caching), αναδημοσίευση, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Saratoga Int. Sforza Spa. Η εξουσιοδότηση για την χρήση της ιστοσελίδας, δεν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξουσιοδότηση προς μεταπώληση, για εμπορική χρήση ή για την διανομή των περιεχομένων της ιστοσελίδας, την συλλογή και χρήση οποιασδήποτε περιγραφής και τιμολόγησης των προϊόντων καθώς και την παρεπόμενη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της (περιλαμβανομένου του framing).

Η Saratoga Int. Sforza Spaδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή. Οι Συνθήκες Χρήσης μετά από την τροποποίηση θα ισχύουν από την στιγμή της δημοσίευσης. Εάν ο χρήστης συνεχίζει να επισκέπτεται ή να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και μετά από την δημοσίευση, αυτές οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι γίνονται αποδεκτές χωρίς επιφύλαξη.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η δομή και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, περιλαμβανομένης της επιλογής και της τοποθέτησής τους, προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού (copyright) σύμφωνα με τον νόμο της 22 Απριλίου 1941, αρ. 633 και επόμενες τροποποιήσεις (Νόμος για τα Πνευματικά Δικαιώματα). Όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα οικονομικής εκμετάλλευσης, ανήκουν στην Saratoga Int. Sforza Spa. Με εξαίρεση τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την εμφάνιση της ιστοσελίδας στο εσωτερικό ενός φυλλομετρητή (browser), η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του περιεχομένου, κειμένων, έντεχνων φωτογραφιών, απλών φωτογραφιών, σχεδίων και εικόνων, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση της Saratoga Int. Sforza Spa.

Τα ονόματα των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα είναι εταιρικά σήματα τα οποία ανήκουν στην Saratoga Int. Sforza Spa και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τα διακριτικά σήματα (Υπουργική Απόφαση 10 Φεβρουαρίου 2005, αρ. 30 – Κώδικας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) και από τους κανονισμούς σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση σημάτων τα οποία ανήκουν στην Saratoga Int. Sforza Spa ή η τροποποίησή τους (εκτός από την περίπτωση ρητής έγγραφης εξουσιοδότησης εκ μέρους της Saratoga Int. Sforza Spa).

Άλλα ονόματα προϊόντων ή εταιριών που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί να είναι σήματα κατατεθέντα από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

2. Απαλλαγή από ευθύνη

Η Saratoga Int. Sforza Spa αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Ούτε η Saratoga Int. Sforza Spa ούτε οι θυγατρικές, οι συνδεόμενες που παραχωρούν άδειες και οι προμηθευτές, αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση σχετικά με τα παρακάτω: (ι) ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη (ιι) ότι η ιστοσελίδα λειτουργεί με συνεχή τρόπο, έγκαιρα, σίγουρα και χωρίς λάθη ή (ιιι) ότι τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας (περιλαμβανομένων των πληροφοριών και των υλικών) είναι ορθά, πλήρη. Ακριβή και ότι ανταποκρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στις απαιτήσεις του χρήστη.

Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ότι οι ενδείξεις σχετικά με τα προϊόντα που περιγράφονται ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του και να πραγματοποιεί όλες τις δοκιμές που θα μπορούσαν να αποδειχθούν απαραίτητες. Για τα ειδικά χαρακτηριστικά, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την Τεχνική Υπηρεσία μας, που είναι στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (link) προς άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Saratoga Int. Sforza Spa. Οι σύνδεσμοι προσφέρουν μια σύνδεση, με σκοπό την διευκόλυνση της περιήγησης στο διαδίκτυο. Δεν σηματοδοτούν καμία έγκριση ή κρίση στο περιεχόμενο. Ιδιαίτερα, η Saratoga Int. Sforza Spa δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση του νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων που οφείλονται στο περιεχόμενο συνδεδεμένων ιστοσελίδων.

Η Saratoga Int. Sforza Spa δεν παρέχει καμία εγγύηση πραγματικής διαθεσιμότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι περιγραφές των προϊόντων παρουσιάζονται μόνο ως πληροφορίες και δεν εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ή τα σήματα που αναφέρονται είναι άμεσα διαθέσιμα στην αγορά.